Trả lương thử việc thấp hơn mức quy định có bị phạt không