Thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện vào thời điểm nào?