Quy định pháp luật về người được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp