Mức phí khi xin xác nhận tình trạng độc thân được Nhà nước quy định bao nhiêu?