Mã số của chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh được quy định như thế nào?