Điều kiện để đăng ký kết hôn được quy định ra sao?