Dịch vụ trích lục hộ khẩu tại Bắc Ninh nhanh chóng