Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Băc Ninh năm 2022