Đất đấu giá có được tách thửa không quy định chi tiết