Chi phí (lệ phí) chuyển nhượng nhãn hiệu được quy định như thế nào?