Chi phí làm lại sổ đỏ theo quy định của pháp luật quy định như nào?