Cần phải có điều kiện gì để được cho thuê nhà xưởng?