Các trường hợp giảm trừ gia cảnh được quy định như thế nào?