Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh năm 2023

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi dự án đầu tư thuộc trường hợp phải đăng ký đầu tư. Pháp luật đã quy định cụ thể những trường hợp nào phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có thể điều chỉnh khi có sự thay đổi về tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án,… và một số lý do khác theo quy định pháp luật, cụ thể là Luật Đầu tư. Vậy thủ tục điều chỉnh như thế nào? Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh bao gồm những gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020.

Giấy phép đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư và hiện nay là Luật Đầu tư 2020 cũng đang kế thừa quy định này.

Khoản 1 Điều 77 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có nêu, nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/01/2021) được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Các trường hợp phải thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh

Khi dự án đầu tư của bạn có thay đổi một trong các nội dung sau thì bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư nhé:

Tên dự án đầu tư;

Nhà đầu tư;

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);

Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có);

Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.
 • Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh bằng cách nào?

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An;
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ: http://dichvucong.longan.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn

Điều kiện để được thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và được nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.

Dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh tại Luật sư Bắc Ninh

 • Tư vấn tận tình, chi tiết hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cơ bản cho việc thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trả kết quả chính xác cho khách hàng sau khi tiến hành thay đổi giấy phép đầu tư tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn các trường hợp cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thẩm tra hồ sơ và xác định trường hợp yêu cầu thay đổi của quý khách có thực hiện được hay không? Gặp những khó khăn nào? Quý khách cần lưu ý và chuẩn bị tài liệu thông tin gì phục vụ việc thay đổi;
 • Tư vấn các quy định ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư được miễn giảm thuế, đầu tư mở rộng…

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Tranh chấp thừa kế nhà. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102. để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh bao lâu?

Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh: Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được cấp cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được cấp cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

Cơ quan nào giải quyết thủ tục giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh?

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:
– Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
– Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
– Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thể hiện những nội dung gì?

Căn cứ khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 giải thích về giấy đăng ký đầu tư thì giấy chứng nhận không chỉ thể hiện dưới dạng văn bản mà còn được thể hiện dưới dạng bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.
Theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2020 Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các nội dung sau:
– Tên dự án đầu tư.
– Nhà đầu tư.
– Mã số dự án đầu tư.
– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
– Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Trả lời