Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tại Bắc Ninh

Ngoài hai loại chứng khoán là cổ phiếu và trái phiếu, chứng khoán quỹ (mở hoặc đóng) cũng là loại chứng khoán phổ biến. Công ty quản lý quỹ có thể đăng ký phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Chào bán chứng khoán không phải là một chủ đề hiếm gặp đối với các công ty. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để huy động vốn cho công ty của bạn. Bạn đọc có thể tham khảo hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tại Bắc Ninh trong bài viết sau đây nhé!

Chứng chỉ quỹ là gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán mà nó xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng được quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019.

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng tại Bắc Ninh

Theo khoản 5 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 thì Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:

 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng;
 • Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019;
 • Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật Chứng khoán 2019;
 • Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.
Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tại Bắc Ninh

Điều kiện để lần đầu chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 233 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì việc chào bán chứng chỉ quỹ đóng lần đầu ra công chúng phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng;
 • Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này;
 • Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật này;
 • Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành quỹ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều kiện để chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn của quỹ bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 233 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì việc chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng với mục đích tăng vốn góp của quỹ phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán có quy định việc tăng vốn của quỹ;
 • Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương;
 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 02 năm, tính đến thời điểm đề nghị tăng vốn;
 • Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư thông qua.
 • Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài.
 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành quỹ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Đối với cả 02 trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng lần đầu và chào bán để tăng vốn của quỹ thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện niêm yết, niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tại Bắc Ninh

Theo khoản 5 Điều 18 và khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Chứng khoán 2019, hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;
 • Báo cáo bạch, trong đó có những nội dung sau:
  • Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, những hạn chế trong đầu tư và các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Bản tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và phần thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, quy định về giao dịch với người liên quan đến công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;
  • Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch;

Ngoài ra, trong Bản cáo bạch phải có chữ ký của những đối tượng sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có). Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền.

 • Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối; hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp những dịch vụ liên quan (nếu có);
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Trình tự đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ tại Bắc Ninh

Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Phương thức nộp: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Bộ phận một cửa của UBCKNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra danh mục. Trong trường hợp danh mục hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: UBCKNN tiến hành thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của nội dung hồ sơ. Nếu nội dung chưa đầy đủ và rõ ràng, UBCKNN có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ tiến hành bổ sung/giải trình.

Bước 4: UBCKNN thông báo kết quả

 • UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN sẽ gửi công văn từ chối, trong đó nêu rõ lý do.

Phí đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ

Quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Căn cứ giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán:

 • Dưới 50 tỷ đồng: 10 triệu đồng/Giấy chứng nhận
 • Từ 50 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng: 20 triệu đồng/Giấy chứng nhận
 • Từ 150 tỷ đồng đến dưới 250 tỷ đồng: 30 triệu đồng/Giấy chứng nhận
 • Từ 250 tỷ đồng trở lên: 50 triệu đồng/Giấy chứng nhận

Một số lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

 • Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ.
 • Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thay đổi vốn điều lệ.
 • Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức kinh doanh bảo hiểm làm thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về thay đổi vốn điều lệ.
 • Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Các thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định của nhà đầu tư.
 • Tổ chức phát hành khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 4 Điều 48 Luật này, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tại Bắc Ninh” đã được Luật sư Bắc Ninh giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư Bắc Ninh chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới Xác nhận hộ khẩu. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Ai có thẩm quyền mua chứng chỉ quỹ đóng?

Căn cứ Khoản 2 Điều 112 Luật chứng khoán 2019 quy định:
Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài.
Như vậy, chỉ nhà đầu tư hiện hữu của quỹ được quyền mua chứng chỉ quỹ đóng, tuy nhiên nếu nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài.

Chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn góp phải chuẩn bị những hồ sơ gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 234 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ để tăng vốn bao gồm:
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;
Dự thảo Điều lệ quỹ theo quy định của Bộ Tài chính;
Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính;
Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thông qua việc chào bán quyền mua chứng chỉ quỹ để tăng vốn cho quỹ, thông qua phương án chào bán chứng chỉ quỹ;
Biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành;
Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles